Sayfa yükleniyor, bir saniye...

DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ

YUVARLAK MASA TOPLANTILARINDA

ÜLKEMİZ ADINA AÇIKLANAN TAAHHÜTLER

 

Çatışmaların Engellenmesi ve Durdurulması için Siyasi Liderlik

(Beş temel taahhüdün tümüne destek verilmiştir. Bu temel taahhütlerle bağlantılı olarak toplam 14 ulusal taahhüt ve Finlandiya ile birlikte bir ortak taahhüt açıklanmıştır)

 

1.Temel Taahhüt 1: Uluslararası hukuka uygun olarak, erken uyarı tespitleri ve ortak çatışma analizleri temelinde olası çatışma durumları karşısında erkenden harekete geçmeyi taahhüt etmek. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

2.Temel Taahhüt 2: Aynı anda birden fazla krizle ilgilenme yeteneklerini geliştirerek, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde çatışmaların engellenmesine ve barışçı yollardan çözümüne yönelik kapasiteleri geliştirmeyi taahhüt etmek. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

3.Temel Taahhüt 3: Çatışmaların ortaya çıkmasını veya krizlerin çatışmaya dönüşmesini önlemek amacıyla krizin her aşamasında siyasi liderliği korumayı ve müdahil olmayı taahhüt etmek. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

4.Temel Taahhüt 4: Çatışmaların temel nedenlerini ele almayı ve kapsayıcı ve barışçıl toplumların geliştirilmesine yatırım yoluyla hassasiyetin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmayı taahhüt etmek. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

5.Temel Taahhüt 5: İyi uygulamaları ve edinilen dersleri öne çıkararak, pekiştirerek ve paylaşarak, çatışmaların önlenmesindeki başarılı örnekleri görünür kılmayı taahhüt etmek. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

 

 

 

Ülkemizce Ulusal Düzeyde Sunulan Taahhütler

 

 “Temel Taahhüt 1” altında:

 

6.Türkiye, anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü, çatışmaların önlenmesi ve anlaşmayla sonuçlandırılmasına yönelik etkin bir araç olarak, arabuluculuk konusunda, özellikle Türkiye ile Finlandiya'nın ortak girişimiyle 2010 yılında kurulan Barış için Arabuluculuk çerçevesinde oluşturulan BM Arabuluculuk Dostlar Grubu aracılığıyla, bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmeyi taahhüt etmektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

7.Türkiye, başta veto yetkisinin kullanımı olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi'nin etkin işleyişinin önündeki temel engellerin ortadan kaldırılması amacıyla, Konsey'in reformuna yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edecektir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

8.Bu bağlamda Türkiye, ACT (Hesap Verilebilirlik, Ahenk ve Şeffaflık) Grubu tarafından önerilen "soykırıma, insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına karşı Güvenlik Konseyi eylemine ilişkin Davranış Kuralları"na ve ayrıca, Fransa ile Meksika'nın kitle mezalimlerinde vetonun askıya alınmasına yönelik girişimine desteğini yinelemektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

Finlandiya ile Ortak Taahhüt

 

9.Türkiye (ve Finlandiya) arabuluculuk faaliyetlerinin görünürlüğünün arttırılması ve arabuluculuğu BM barış çalışmalarının temeline yerleştirmeyi taahhüt eder. Grubun çalışmaları vasıtasıyla, Türkiye (ve Finlandiya) arabuluculuğun normatif temelini güçlendiremeye ve BM’nin arabuluculuk destek kapasitesini geliştirmeye çalışacaktır. Türkiye (ve Finlandiya) ayrıca, çatışmaların önlenmesi konusunda iyi örnekler ile edinilen tecrübeleri toplayacak, pekiştirecek ve yayacaktır. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

 

 

“Temel Taahhüt 2” altında:

 

10.Türkiye, arabuluculuk çabalarının etkinliğinin arttırılması amacıyla, 68/303 sayılı BM Genel Kurulu kararına uygun olarak, BM ile bölgesel ve alt-bölgesel kuruluşlar arasındaki etkin işbirliğini teşvik etmeyi sürdürmeyi taahhüt etmektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

11.Türkiye, BM'nin arabuluculuk çabalarına yönelik mali katkılarını sürdürmeyi taahhüt etmektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

12.Türkiye, Sırbistan ve Hırvatistan'ın katılımıyla, Bosna-Hersek'te kalıcı barışın ve istikrarın sağlanması amacıyla oluşturulan ve Afganistan ve Pakistan'la birlikte uygulanan mekanizmalarda olduğu gibi, Üçlü/Çok Taraflı İşbirliği Mekanizmaları aracılığıyla, yakın çevresindeki ve ötesindeki bölgesel sorunların çözümüne dahil olmayı sürdürmeyi taahhüt etmektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

“Temel Taahhüt 3” altında:

 

13.Türkiye, Genel Sekreter'e ve arabuluculuk çalışmaları için, psikolojik, düşünsel, etik ve yöntemsel boyutlarını da hesaba katarak iyi hazırlanmış ve kapsamlı bir çerçeve çizmek isteyen Üye Devletlere yardımcı olmayı taahhüt etmektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

14.Türkiye, arabuluculuğa kadınların katılımını arttırmak ve güçlendirmek amacıyla gayretlerini sürdürecektir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

15.Türkiye, "çatışmaların önlenmesinin ve arabuluculuğun tekrar ön plana çıkarılması" anlayışıyla, Genel Sekreter'in BM barış kurma ve koruma faaliyetlerinin gözden geçirilmesine yönelik çabalarını desteklemeyi sürdürecektir. Bu bağlamda, Türkiye, sözkonusu hedefin gerçekleştirilmesi için BM'ye gerekli mali kaynakların sağlanmasına yönelik çabaların destekçisi olacaktır. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI)

 

“Temel Taahhüt 4” altında:

 

16.Türkiye, Barış İnşası Fonu'nun operasyonlarını mevcut yıllık 100 milyon ABD Doları seviyesinde sürdürebilmesi amacıyla, 2020 yılına kadar 1 milyon ABD Doları (5 yıl boyunca yıllık 200 bin ABD Doları) tutarında ilave ve öngörülebilir kaynak sağlamayı taahhüt etmektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI)

 

17.Türkiye, krizlerin temel sebeplerini ve insanların acılarını ele alırken, Dünya İnsani Zirvesi'nin tespitleriyle uyumlu olarak, arabuluculuk ve çatışmaların çözümü çabalarının insani boyutlarının uygun biçimde değerlendirilmesi amacıyla BM'yle birlikte çalışacaktır. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

18.Türkiye, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı girişimine siyasi ve mali desteğini güçlü bir biçimde sürdürmeyi taahhüt etmektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

Türkiye'nin İspanya'yla birlikte desteklediği İttifak, karşılıklı saygı temelinde barışçıl ve kapsayıcı toplumların geliştirilmesi amacıyla uyum, diyalog ve barışçıl birlikte yaşamı teşvik eden temel uluslararası girişimlerden biri olmayı sürdürmektedir.

 

“Temel Taahhüt 5” altında:

 

19.Türkiye, Medeniyetler İttifakı ile Barış için Arabuluculuk arasında sinerji yaratabilmek ve her iki girişimin kendi amaçlarını ve hedeflerini tam olarak görebilmek amacıyla, bu girişimlerin tamamlayıcılığı boyutlarına dair bilincin oluşturulmasında Genel Sekreter'e yardımcı olacaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye, tüm Üye Devletleri ve ilgili paydaşları bu iki girişimin sürdürülebilir ve öngörülebilir mali ve insan kaynaklarıyla donatılmasına katkıda bulunmaya çağırmaktadır. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

 

 

20.Türkiye, yakın geçmişteki tecrübeleri ışığında, insani faaliyetlerin karşı karşıya olduğu çağdaş sınamalara ilişkin akademik ve uzmanlık araştırmalarını daha da geliştirmeyi taahhüt etmektedir. Bu amaçla, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde insani konulara ilişkin özel bir akademik araştırma merkezi oluşturulmuştur. (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimsenin Geride Bırakılmaması: Zorla Yerinden Edilmeye İlişkin Taahhüt

(Beş temel taahhüdün üçüne destek verilmiş, ayrıca toplam 13 ulusal taahhüt yapılmıştır)

 

21.Temel Taahhüt 1: Zorla yerinden edilme konusunda, mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin sadece acil insani ihtiyaçlarını karşılamaya değil, kırılganlığı azaltmaya, dirençliliği, kendi kendine yetebilmeyi ve korumayı geliştirmeye dönük yeni bir yaklaşıma ilişkin taahhütte bulunmak. Bu yeni yaklaşımı, yerinden edilmeye ilişkin hem insani hem kalkınma alanlarıyla ilgili sınamaları dikkate alarak, uluslararası, bölgesel ve ulusal çabalarla ahenkli bir biçimde uygulamayı taahhüt etmek. Bu sınamaları belirgin bir kavram çerçevesinde ele almak için gerekli siyasi, siyasaya ilişkin, yasal ve mali adımları atmayı taahhüt etmek. (GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AFAD, KIZILAY, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

22.Temel Taahhüt 3: Büyük mülteci gruplarına evsahipliği yapan ülkelerin ve toplulukların sağladığı küresel kamu yararını teslim etmek. Yüksek sayılarda yerinden edilmiş veya yüksek sayıda geri dönüş yapan kişileri barındıran topluluklara, insani ve sosyo-ekonomik etkileri ele almalarını desteklemek amacıyla, gerekli siyasi, siyasaya ilişkin ve mali desteği sağlamayı taahhüt etmek. Bu amaçla, çok taraflı mali araçları güçlendirmeyi taahhüt etmek. Temel taahhüt 1'de özetlenen kapsamlı ve bütünleştirilmiş yaklaşımın bir parçası olarak, evsahibi toplulukların dirençliliğini ve kendi kendine yeterliliklerini beslemeyi taahhüt etmek. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TİKA, AFAD, KIZILAY)

 

23.Temel Taahhüt 4: Bu tür hareketlerden etkilenen Devletleri etkin ve öngörülebilir biçimde desteklerken, mültecilerin haklarını güvence altına almak amacıyla mülteciler için sorumluluk paylaşımına yönelik bir Küresel Kompakt doğrultusunda toplu çalışmalar yapmayı taahhüt etmek. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

 

 

 

Ülkemizce Ulusal Düzeyde Sunulan Taahhütler

 

“Temel Taahhüt 1” altında:

 

24.Türkiye, halihazırda dünyada en büyük mülteci grubunun evsahipliği yapan ülke olarak, "paylaşılan sorumluluk" ve "yük paylaşımı" ilkeleri ışığında zorla yerinden edilmeyle ilgili konuları ele alan yeni yaklaşımlar üzerinde aktif bir biçimde çalışmayı, bunları teşvik etmeyi ve desteklemeyi taahhüt etmektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AFAD)

 

25.Türkiye, büyük mülteci gruplarına evsahipliği yapan diğer ülkelerle işbirliği yapmayı ve bu ülkeleri, uygun olduğu hallerde, benzer yaklaşımları geliştirmeye teşvik etmeyi taahhüt etmektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, AFAD)

 

 

26.Türkiye, ülkesinde geçici koruma altındaki insanlara yönelik ulusal mekanizmalara ve hizmetlere ilişkin tecrübesini ve bilgi birikimini bölgesel ve uluslararası düzeyde diğer ortaklarla ve paydaşlarla paylaşmayı sürdürmeyi taahhüt etmektedir. (GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AFAD, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

“Temel Taahhüt 2” altında:

 

27.Türkiye, kalkınma planlarına mültecilere yönelik yardım projelerini dahil etmeyi ve bölgesel ve küresel düzeyde benzer orta ve uzun vadeli yaklaşımları teşvik etmeyi taahhüt etmektedir. (GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AFAD, TİKA, KALKINMA BAKANLIĞI)

 

28.Türkiye, geçici koruma altındaki Suriyelilerin dirençliliğini ve kendi kendine yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla, sosyal koruma, güvenlik ve adalete erişimlerini, ayrıca sağlık ve eğitim hizmetlerini sağlama çabalarını sürdürecektir. (GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AFAD, SAĞLIK BAKANLIĞI, ADALET BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI)

 

29.Türkiye, benzer yaklaşımların tüm dünyada teşvik edilmesi amacıyla, 2016 Ocak ayında yürürlüğe giren, geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam piyasasına erişimlerine ilişkin mevzuat temelinde uygulanan istihdam siyasasının sonuçlarını paylaşmayı taahhüt etmektedir. (GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AFAD, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI)

 

30.Türkiye, geçici koruma altındaki Suriyelilerin eğitime ve mesleki eğitime tam olarak erişimlerini sağlama yönünde çalışmalar yapmayı sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye bu hizmetleri ulusal standartlarla uyumlu bir biçimde Türkçe ve Arapça dillerinde sağlamak için çaba gösterecektir. (GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)

 

31.Türkiye, özellikle zorla yerinden edilme kurbanlarını hedef alan yabancı düşmanlığı ve nefret söylemlerine karşı mücadelede liderliği üstlenmeyi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası girişimleri desteklemeyi sürdürecektir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

“Temel Taahhüt 3” altında:

 

32.Türkiye, küresel insani sistemde mültecilere evsahipliği yapan ülkelerin ve toplulukların katkılarının görünürlüğünün ve bunlara ilişkin farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı taahhüt etmektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, AFAD, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

33.Türkiye, büyük çaplı mülteci ve göçmen akımlarından kaynaklanan sınamaların üstesinden gelebilmek amacıyla, küresel düzeyde sorumluluk paylaşımı ilkesi temelinde, güçlü bölgesel ve uluslararası işbirliğini oluşturmayı ve teşvik etmeyi sürdürecektir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

 

 

 

 

“Temel Taahhüt 4” altında:

 

34.Türkiye, mülteci grupların ihtiyaçları sadece kısa vadeli stratejilerle karşılanamayacağı cihetle, kalkınma ve insani yardım aktörlerinin ortak değerlendirmeler ve çalışmalar yapmalarını teşvik etmeyi sürdürecektir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TİKA, AFAD)

 

35.Türkiye, evsahibi ülkelerde istihdamın ve gelir getirici imkanların güçlendirilmesine yönelik yatırımların kolaylaştırılması amacıyla ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde özel sektörle işbirliğinde yenilikçi yöntemlerin araştırılmasına, geliştirilmesine ve benimsenmesine yönelik yeni yaklaşımları ve çabaları desteklemeyi taahhüt etmektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TİKA, AFAD)

 

36.Türkiye, uluslararası topluma, özgün ve işleyen bir yeniden yerleştirme programına yönelik çabalarda BMMYK'yı daha fazla destekleme çağrısında bulunmaktadır. Türkiye, sınırlı sayıda ülkenin düzenli olarak yeniden yerleştirme önerisinde bulunması ve yıllık yeniden yerleştirme kotası sağlaması ışığında, adil yük paylaşımı için uluslararası kota sistemi önerisinde bulunmaktadır. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

 

İnsanların Hayatlarının Değiştirilmesi: Yardım Sağlamadan İhtiyaçların Sona Erdirilmesine

(İki temel taahhüdün tümüne destek verilmiş, ayrıca toplam altı ulusal taahhüt açıklanmıştır)

 

37.Temel Taahhüt 1: İnsanların acil insani ihtiyaçları karşılanırken, aynı zamanda yıllar içinde müşterek sonuçlara ulaşarak riski ve kırılganlığı azaltan yeni bir çalışma yöntemini taahhüt etmek.

 

Bunu başarmak için, şunları taahhüt etmek:

 

* Geleceği Önceden Gör, Bekleme: insanlara yönelik bilinen risklerin ve tehlikelerin etkisini ve sıklığını en aza indirgemek amacıyla risk analizine yatırım yapmak ve erken harekete geçmeyi özendirmek.

 

* Sağlamlaştır, Yenisiyle Değiştirme: mümkün olan yerlerde çakışan uluslararası mekanizmalardan kaçınarak, yerel, ulusal ve bölgesel liderlikleri, kapasite güçlendirme ve mukabele amaçlı sistemleri desteklemek ve bunlara yatırım yapmak.

 

* Acil mukabele kapasitesini muhafaza et ve koru: insani ilkelerle uyum içinde, öngörülebilir ve esnek acil ve hayat kurtaran yardımı ve korumayı sağlamak.

 

* İnsani Yardım-Kalkınma Yardımı Sınırını Ortadan Kaldır: insani ihtiyaçların karşılanmasını teminat altana alan müşterek sonuçlara yönelik olarak birlikte çalışırken, aynı zamanda yıllar içinde, çok çeşitli aktörlerin getirdiği karşılaştırmalı üstünlük temelinde riski ve kırılganlığı azaltmak. (AFAD, TİKA, KIZILAY)

 

38.Temel Taahhüt 2: Müşterek sonuçları yıllar içinde destekleyerek, bu bağlamda katkılarıyla karşılaştırmalı üstünlüğünü gösterenleri destekleyerek, ayrışmayı önleyen bir biçimde ahenkli bir mali yardımı mümkün kılmayı taahhüt etmek. (AFAD, TİKA)

 

 

Ülkemizce Ulusal Düzeyde Sunulan Taahhütler

 

“Temel Taahhüt 1” altında:

 

39.Türkiye, çatışmalardan etkilenen ülkelerde, istikrarın ve dirençliliğin teminat altına alınmasına olanak sağlayan bir çevre oluşturmak amacıyla, çalışmalarını sürdürme yönündeki kararlılığını yinelemektedir. (AFAD, TİKA, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

40.Türkiye, mağdurların sadece hayati ve acil ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda, gereken yerlerde, dirençliliklerini de arttırmak amacıyla, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarına odaklanarak, insani yardım çabalarını sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye, gereken yerlerde insani yardımdan kalkınma yardımına geçiş amacıyla, acil insani yardım ekiplerine kalkınma sektörü uzmanlarının da dahil edilmesini sağlamayı sürdürecektir. (AFAD, TİKA, KALKINMA BAKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

41.Türkiye, kırılgan ve çatışmalardan etkilenen ülkelerde yardımlarının etkisini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kamu aktörleri arasında eşgüdümü ve işbirliğini daha da geliştirerek sürdürmeyi ve küresel insani sistemin farklı aktörleri arasındaki benzer çabaları teşvik ederek desteklemeyi taahhüt etmektedir. (AFAD, TİKA, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

42.Türkiye, eylemleri sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlaştırmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımını teşvik etmeyi ve desteklemeyi taahhüt etmektedir. (TİKA, KALKINMA BAKANLIĞI, AFAD, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

“Temel Taahhüt 2” altında:

 

43.Türkiye, mali kaynakların etkili ve verimli biçimde planlanmasını ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla, kalkınma yardımı ve insani yardım alanında yetkili ulusal kurumları arasındaki süregiden işbirliğini güçlendirmeye devam edecektir. (TİKA, AFAD, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

44.Türkiye, tekrarlayan ve müzminleşen nitelikte olanlar gibi ilgili krizlerin mağdurlarının yararına, insani yardım-kalkınma yardımları arasındaki bölünmüşlüğün üstesinden gelinmesine yönelik politikalarından kaynaklanan tecrübelerini ve uzmanlığını paylaşmaya hazır olduğunu yinelemektedir. (TİKA, AFAD, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

 

Doğal Afetler ve İklim Değişikliği: Risklerin ve Krizlerin Farklı Biçimde Yönetilmesi

(Beş temel taahhüdün tümüne destek verilmiştir. Bu temel taahhütlerle bağlantılı olarak toplam 11 ulusal taahhüt açıklanmıştır)

 

45.Temel Taahhüt 1: Sendai Doğal Afet Risklerinin Azaltılması 2015-2030 Çerçevesi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve İklim Değişikliği Paris Anlaşması’nın ve ayrıca, Kalkınmakta olan Küçük Ada Devletleri (SIDS) Hızlandırılmış Eylem Modaliteleri (SAMOA) Yolu dahil, diğer ilgili stratejilerin ve eylem programlarının ahenkli bir biçimde uygulanması yoluyla, afet ve iklimle ilgili risklerin azaltılmasını taahhüt etmek. (AFAD, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI)

 

46.Temel Taahhüt 2: Güçlendirilmiş hazırlıklılık ile öngörülebilir mukabele ve iyileşmeye yönelik düzenlemeleri yoluyla, afet ve iklimle ilgili risklerin yönetilmesinde ulusal ve yerel liderliği ve kapasiteleri güçlendirmeyi taahhüt etmek. (AFAD)

 

47.Temel Taahhüt 3: Verilere, analizlere ve erken uyarılara yatırım yaparak afet ve iklimle ilgili risklere karşı anlayışı, öngörüyü ve hazırlıklılığı geliştirmeyi ve erken harekete geçmeyi sağlayacak delil temelli karar verme süreçlerini ilerletmeyi taahhüt etmek. (AFAD)

 

48.Temel Taahhüt 4: Kadınların tam ve etkin katılımıyla birlikte, mukabelenin ilk kritik hattı olarak, toplum dirençliliğin oluşturulmasına yönelik yatırımları arttırmayı taahhüt etmek. (AFAD, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI)

 

49.Temel Taahhüt 5: Bölgesel ve küresel insani yardımların ulusal ve yerel çabaları tamamlamasını sağlamayı taahhüt etmek. (AFAD, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

 

Ülkemizce Ulusal Düzeyde Sunulan Taahhütler

 

“Temel Taahhüt 1” altında:

 

50.Türkiye, Sendai Doğal Afet Risklerinin Azaltılması 2015-2030 Çerçevesi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve İklim Değişikliği Paris Anlaşması bağlamındaki taahhütleri desteklemektedir. (AFAD, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI)

 

51.Türkiye, BM Çölleşmeye Karşı Mücadele Sözleşmesi’nin (UNCCD) gereklerini uygulamayı ve Sözleşme’nin uygulamasını güçlendirmeyi taahhüt etmektedir. (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI)

 

52.Türkiye, 2030 yılına kadar Arazi Tahribatının Dengelenmesi’ne ulaşılmasına yönelik çabalara katılmayı taahhüt etmektedir. (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI)

 

53.Türkiye, “Ankara Girişimi”nin gereklerini uygulamayı taahhüt etmektedir. Ankara Girişimi altında;

 

  • 54.Arazi Bozulumu ve kuraklığa yönelik ilerlemede bulunmak ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimi faaliyetlerinin anlaşılmasını teşvik etmek için, özellikle kadınlar ve en korumasız kesimler için mülkiyet ve kaynak haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunan ülkelere yardımda bulunan faaliyetleri destekleyecektir.
  • 55.Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Kuraklık ile sosyal istikrarsızlık ve göç arasındaki bağı ortaya koyan çalışmaları destekleyecektir.
  • 56.Teknik eğitimler vasıtasıyla, en hassas ülkelerde kuraklık erken uyarı sistemleri kurulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları destekleyecektir. (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI)

“Temel Taahhüt 2” altında:

 

57.Türkiye, afetlere dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla, gelecekteki muhtemel riskleri ve kayıpları önlemeye yönelik olarak, ulusal düzeyde etkin modeller ve programlar geliştirmeye devam edecektir. (AFAD)

 

58.Türkiye, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde afetlere daha fazla hazırlıklılık bilincini daha da geliştirmek amacıyla “Afete Hazır Türkiye” projesini uluslararası toplumla paylaşacaktır. (AFAD)

 

“Temel Taahhüt 3” altında:

 

59.Türkiye, deprem güçlendirme stratejilerini etkin biçimde destekleyecektir. (AFAD)

 

“Temel Taahhüt 5” altında:

 

60.Türkiye, ulusal modellerini, programlarını ve iyi uygulamalarını paylaşmayı sürdürecek, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliğini genişletecektir. (AFAD)

 

 

 

 

 

 

 

İnsanlığı Koruyan Kuralları Yüceltmek

(Beş temel taahhüdün üçüne destek verilmiş, ayrıca toplam altı ulusal taahhüt yapılmıştır)

 

61.Temel Taahhüt 1: Uluslararası insancıl hukuka, uluslararası insan hakları hukukuna ve uygulanabildiği yerlerde, mülteci hukukuna saygıyı teşvik etmeyi ve geliştirmeyi taahhüt etmek. (ADALET BAKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

62.Temel Taahhüt 3: Yardıma ihtiyaç duyan tüm toplulukların hızlı ve engelsiz bçiçmde insani yardım almalarını sağlamayı taahhüt etmek. (AFAD; TİKA; KIZILAY)

 

63.Temel Taahhüt 4: Tıbbi personele, ulaşım araçlarına ve tesislere, ve ayrıca insani yardım görevlilerine ve beraberlerindeki varlıklarına saygı gösterilmesine, tüm bunların saldırılardan, tehditlerden ve diğer şiddet eylemlerinden korunmasına yönelik çabaları teşvik etmeyi ve geliştirmeyi taahhüt etmek. (GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

Ülkemizce Ulusal Düzeyde Sunulan Taahhütler

 

“Temel Taahhüt 2” altında:

 

64.Türkiye, Güvenlik Konseyi’ni kitlesel insan hakları ihlalleri karşısında harekete geçmesini sağlayacak kararları almasını engelleyen veto yetkisinin kullanımını sınırlamaya yönelik tüm girişimleri desteklemeyi sürdürecektir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

 

 

65.Bu bağlamda Türkiye, ACT (Hesap Verilebilirlik, Ahenk ve Şeffaflık) Grubu tarafından önerilen "soykırıma, insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına karşı Güvenlik Konseyi eylemine ilişkin Davranış Kuralları"na ve ayrıca, Fransa ile Meksika'nın kitle mezalimlerinde vetonun askıya alınmasına yönelik girişimine desteğini yinelemektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

66.Türkiye, uluslararası insancıl hukuka ilişkin kurumsal, zihinsel ve eğitsel kapasitesini geliştirmeye yönelik çabalarını sürdürmeyi taahhüt etmektedir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ADALET BAKANLIĞI)

 

 

“Temel Taahhüt 3” altında:

 

67.Türkiye, koruma sorumluluğunun sadece askeri yollarla değil, insani yardım yoluyla da uygulandığı görüşünü taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye, BM’nin “Koruma Sorumluluğu”nun uygulanması için uygun çerçevenin geliştirilmesine yönelik çabalarını desteklemeye, konunun bu boyutunu da gözönünde bulundurarak, katkıda bulunmaya devam edecektir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI)

 

68.Türkiye, yardıma ihtiyaç duyan tüm toplulukların hızlı ve engelsiz biçimde insani yardım almasını temin etmeye yönelik mevcut çabalarını sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Türkiye, çeşitli forumlarda bu konudaki tartışmalara yapıcı bir yaklaşımla katılacaktır. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, AFAD)

 

69.Türkiye, tüm paydaşların dikkatini, insani yardım yaparken terörist örgütlerin meşrulaştırılması sonucunu doğuracak adımlardan kaçınılmasına ve ayrıca, bu örgütlerin insani yardımı suistimal etmelerini önlemeye çekmeye devam edecektir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI)

 

 

 

Kadınlar ve Kız Çocukları: Cinsiyet Eşitliği için Harekete Geçilmesi

(Beş temel taahhüdün ikisine destek verilmiş, ayrıca toplam üç ulusal taahhüt yapılmıştır)

 

70.Temel Taahhüt 1: Kadınları ve kız çocuklarını, yerel kadın gruplarının insani eylemlere anlamlı biçimde katılımlarına yönelik desteğin arttırılması da dahil, değişimin temsilcisi ve liderleri olarak güçlendirmek. (AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AFAD)

 

71.Temel Taahhüt 4: İnsani yardım programlarının cinsiyet konularına duyarlı olmasını sağlamak. (AFAD, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI)

 

Ülkemizce Ulusal Düzeyde Sunulan Taahhütler

 

 “Temel Taahhüt 1” altında:

 

72.Türkiye, Suriyeliler için oluşturulan geçici barınma merkezlerinde ve bu bağlamda yerlerinden edilen topluluklarda kadınların lider rolünün güçlendirilmesine yönelik uygun adımları atmaya devam edecektir. Türkiye ayrıca, kadınların ve kız çocuklarının eğitim hizmetlerinden, mali yardımlardan ve yasal çalışma izinlerinden erkeklerle aynı şartlarda faydalanmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yapacaktır. (AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, AFAD, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

73.Türkiye, yerlerinden edilen kadınların ve kız çocuklarının, her seviyede eğitime etkin biçimde erişmelerini sağlamak suretiyle desteklemeye devam edecek, erken ve zorla evlilikleri önlemek amacıyla, mümkün olan en geniş biçimde, bilinçlendirme çabalarını sürdürecektir. (AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, AFAD, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

 

“Temel Taahhüt 4” altında:

 

74.Türkiye, kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak, insani yardım ve afet mukabele rehberlerinin cinsiyet konularına duyarlı biçimde hazırlanmasını için çaba harcayacaktır. Bu amaçla, sivil toplum örgütlerinin ve akademisyenlerin katkıları da alınacaktır. (AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, AFAD)

 

 

 

İnsani Yardımların Finansmanı: İnsanlığa Yatırım

(Beş temel taahhüdün dördüne destek verilmiş, ayrıca toplam 12 ulusal taahhüt yapılmıştır)

 

75.Temel Taahhüt 2: Yerel ve ulusal insani aktörlerin erişebildiği mali kaynak paylarının arttırılarak ulusal ve yerel insani eylemi güçlendirmeyi ve bunların ulusal dağıtım sistemlerinin, kapasitelerinin ve hazırlıklılık planlarının güçlendirilmesini desteklemeyi taahhüt etmek. (AFAD, TİKA, KIZILAY)

 

76.Temel Taahhüt 3: Mağdurlara yönelik insani eylem için daha fazla verimlilik, etkinlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik amacıyla öngörülebilir, birden fazla yıla yayılan, tahsis edilmemiş, işbirliğine dayalı ve esnek mali insani yardımın teşvik edilmesi ve arttırılmasını taahhüt etmek. (AFAD, TİKA, KIZILAY)

 

77.Temel Taahhüt 4: Korunmasız ve mağdur toplulukların dirençliliklerinin oluşturulabilmesi amacıyla risk yönetimine, hazırlıklılığa ve kriz önleme kapasitesine yatırım yapmayı taahhüt etmek. (AFAD, TİKA, KIZILAY)

 

78.Temel Taahhüt 5: (“Hayatların Deiştirilmesi” konulu 6. Yuvarlak Masa toplantısında önerildiği gibi) İnsani ilkelere ve tüm eylemlere herhangi bir olumsuz etkide bulunmaksızın, acil ihtiyaçları karşılamaya, riski ve zafiyeti azaltmaya ve dirençliliği arttırmaya dönük küresel araçları ve yaklaşımları genişletmeyi ve uyumlaştırmayı taahhüt etmek. (AFAD, TİKA, KIZILAY)

 

Ülkemizce Ulusal Düzeyde Sunulan Taahhütler

 

“Temel Taahhüt 2” altında:

 

79.Türkiye, insani yardım alanında “kamu-özel ortaklığı”nın uygulanması üzerinde çalışmayı taahhüt etmektedir. Türkiye, bu yaklaşımın sınırlı kaynakların etkin kullanımını sağlamaya, sistemin hesap verilebilirliğini ve şeffaflığını sağlamaya ve insani krizlerin önlenmesine yardımcı olacağına güçlü biçimde inanmaktadır. (AFAD, TİKA)

 

80.Türkiye, insani alanda bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün katkılarını arttırmak amacıyla, ulusal düzeyde planlama ve eşgüdüme ilişkin çabalarını arttırmak için gayret sarfedecek, bu amaçla paydaşlarla gerekli istişare sürecini yürütecektir. (AFAD, TİKA)

 

“Temel Taahhüt 3” altında:

 

81.Türkiye, uluslararası mali kaynaklar sisteminin, başta ulusal hükümetler olmak üzere, cephede hayati ilk yardımı sağlayan aktörlerin adil bir temelde, uygun, zamanlı ve anlamlı biçimde erişimlerine izin verecek biçimde yeniden yapılandırılarak, cephede ilk yardımı sağlayan aktörlere daha fazla destek ve mali araç sağlanması çağrısında bulunmaktadır. Bu, şu şekillerde sağlanabilecektir:

 

  • 82.Cephede ilk yardımı sağlayan aktörlerin kapasitelerine yatırımın, birden fazla yayılan biçimde desteklenmesi, kalkınma sektörünün yaklaşımlarının ve uzmanlığının bu çabalara dahil edilmesi ve bu faaliyetler için hem insani yardım hem kalkınma yardımı bütçe kalemlerinden kaynak sağlanması.

 

  • 83.Cephede ilk yardımı sağlayan aktörlerin işlevsel ve operasyonel kapasitelerine yönelik uzun vadeli yatırımların belirgin biçimde arttırılması.

 

  • 84.Uluslararası aktörlerin yerel ve ulusal ilk cephe aktörlerine, makul bir biçimde, mali kaynaklarından daha fazla pay ayırabilmeleri amacıyla teşvik imkanlarının oluşturulması.

 

  • 85.Ortaklıkların kapasite değerlendirmeleri, uygulamaları ve raporlama yöntemleri basitleştirilerek, mali kaynaklara erişimin önündeki engellerin azaltılması.

 

  • 86.Cephede ilk yardımı sağlayan aktörlerin toplu eşgüdüm platformlarına katılımlarının ve mukabele süreçlerinde masada yerlerinin olmasının temin edilmesi. (AFAD, TİKA)

 

87.Türkiye, halihazırda dünyada en fazla sayıda mülteciye evsahipliği yapan ülke olarak, uluslararası toplumun büyük çaplı mülteci ve göçmen akımlarını ele almada uluslararası toplumun adil bir biçimde yük paylaşmasının öncelikli önemini vurgulamaya devam edecektir. Mevcut koşullarda yükün en büyük kısmını üstlenen komşu ülkeler sürdürülebilir biçimde desteklenmelidir. (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

88.Türkiye, geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyelilere mali yardım sağlama amacını taşıyan “e-gıda kartı” gibi yenilikçi uygulamalara ilişkin bilgi birikimini paylaşmaya devam edecektir. İnsan onuruna saygıya öncelik veren bu tür yardım yollarını güçlendirmek için çaba göstermeye devam edeceğiz. (AFAD, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

“Temel Taahhüt 4” altında:

 

89.Türkiye, mali kaynakların en etkili ve verimli biçimde planlanmasını ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla, kalkınma yardımı ve insani yardım alanında yetkili ulusal kurumları arasındaki süregiden işbirliğini güçlendirmeye devam edecektir. (AFAD, TİKA, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)

 

“Temel Taahhüt 5” altında:

 

90.Türkiye, mevcut krizlerden etkilenen ülkelerde kapasite oluşturulmasına yönelik projeleri, yerel ve ulusal seviyede dirençliliğin arttırılması amacıyla, ikili yardım programları aracılığıyla desteklemeye devam edecektir. (AFAD, TİKA)