Sayfa yükleniyor, bir saniye...

Türkiye’nin İnsani Yardım Perspektifi
AFAD-TİKA-Kızılay

24 May 2016 13:00 - 16:00

TOPKAPI A

Arka Plan:

Ülkemizin tarihten gelen misyonu çerçevesinde özellikle son yıllarda Suriyeliler için gerçekleştirilen faaliyetler ve bu minvalde yapılan harcamalar, Ülkemizin yapılan yardımlarda rakamsal olarak donör ülkeler arasında önemli bir yer edinmesine vesile olmuştur. Bu kapsamda;

Suriyeli Sığınmacılara desteğimizin geçici barınma ve koruma sağlamakla sınırlı olmaması, kapsayıcı ve uzun vadeli bir bakış açısına sahip olması,
İnsani yardım ve kalkınma yardımı çalışmalarında kar-zarar hesapları ve risk analizlerine dayalı klasik yaklaşımdan ziyade, ihtiyaçlar ve taleplerin belirleyici unsur olduğu, insani boyutu esas alan kalkınma yardımı modelinin, risk ve belirsizliklerin yüksek olduğu “En Az Gelişmiş Ülkelere” yönelik olarak da başarılı bir şekilde uygulanması,
Uzun vadeli işbirliği uygulamalarının yanında, değişen koşulların gerektirdiği hızlı hareket etme kabiliyeti ile ihtiyaç durumunda gerekli tüm kurum ve kuruluşların seferber edilmesi ve bürokratik süreçlerin mümkün olan en az seviyeye indirgenmesi yoluyla yardımların yapılması,
Bölgesel değil, küresel ölçekte inisiyatif alınması, böylelikle yalnız yakın çevresinde yaşanan krizlere duyarlılık göstermekle yetinmeyerek aynı bakış açısını uzak coğrafyalara da taşıması örneklerinde de olduğu gibi Ülkemize has olan davranış ve uygulamaların, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından somutlaştırılarak, uluslararası insani yardım sisteminin iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulması sağlanacaktır.

Amaç ve Hedefler:

Ülkemizin yardım sistemi ile yapmış olduğu faaliyetlerin uluslararası arenada bilinirliği sağlanacak,
Uluslararası sistemin eksiklikleri göz önüne alınarak, ülkemizin tecrübeleri ışığında ideal olan sistemin kurgulanmasına yönelik öneriler tartışılacak.

Format:

Etkinliğin amacı hakkında moderatör tarafından yapılacak kısa bilgilendirmenin ardından, maksimum 15’er dakikalık süreler zarfında ülkemizin doğrudan veya dolaylı olarak yardım alanında faaliyet yürüten kurumlarca;

Sahip oldukları sistemler sunulacak, 
Ülkemizin insani yardım alanında öne çıkmasını destekler nitelikte olan kavramlar tartışılacak,
İnsani yardım ve insani yardımdan kalkınma yardımına geçiş mekanizmasının başarılı bir örneği olan Ülkemizin Somali pratiği simule edilecek,
Ülkemizin sahip olduğu kapasitenin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ile uluslararası sistemin eksiklikleri ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri paylaşılacak,
Sığınmacılara yapılan yardımların ülke ekonomilerine olumsuz etkilerinin önlenmesi ve sığınmacıların kendi kendilerine yeten konuma gelmeleri için yapılabilecek çalışmalar tartışılacaktır. 

Her bir konuşmacı tarafından yapılan bilgilendirmelerin akabinde 60 dakikalık soru-cevap formatında çalışma ile yan etkinlik sonlandırılacaktır.

Temel Sorular

Ülkemiz yardım alanında ne tür faaliyetler yürütüyor?
Ülkemizi uluslararası insani yardım sisteminden ayıran, kendine has özellikleri nelerdir?
Yardımların koordinasyonu nasıl sağlanıyor?
Kaynakların verimli kullanılması için neler yapılabilir? Ülkemizin sisteminin iyileştirilmesi için neler yapılmalıdır?
Uluslararası alanda mevcut bulunan eksiklikler nelerdir?
Eksiklikleri giderebilmek için çözüm önerileri nelerdir?